Regulamin Papaya School

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin szkoły językowej PAPAYA SCHOOL, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez szkołę językową PAPAYA SCHOOL.

§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie semestralnym. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Semestr zimowy rozpoczyna się w drugim tygodniu września lub w pierwszym tygodniu października i trwa do stycznia. Semestr letni rozpoczyna się w lutym (w zależności od ferii zimowych) i trwa do czerwca.
2. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od A1 do C2).
3. Kursy (z wyjątkiem kursów indywidualnych) prowadzone są w grupach od 5 do 10 osobowych. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich uczestników.
4. Zajęcia na kursach odbywają się według następującego rozkładu:
– Podstawową formą pracy z dziećmi są 2 lekcje 50-minutowe z 5-minutową przerwą raz w tygodniu w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą i/lub rodzicami inaczej.
– Podstawową formą pracy z młodzieżą jest lekcja 50-minutowa, raz w tygodniu po jednej lekcji , w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.
5. Możliwe są lekcje zarówno stacjonarne jaki i online.

§3 CENA KURSU

1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na dany rok szkolny, zamieszczonym na stronie internetowej www.papaya.school
2. Cena kursów indywidualnych podlega indywidualnej wycenie z uwzględnieniem charakteru zajęć i specjalizacji kursu.
3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto .
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat szkoła Papaya School może pobierać odsetki ustawowe.
5. Możliwe jest wnoszenie płatności za kurs w ratach lub w całości. Wysokość i ilość rat zależy od rodzaju kursu i jest ustalana indywidualnie.
6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach znajduje się na stronie internetowej www.papaya.school
7. Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.
8. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy.
9. Pojedyńcze nieobecność na zajęciach nie stanowią podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.Jednak w szczególnych przypadkach, np. przy dłuższych nieobecnościach (min 4 kolejne tygodnie) jest możliwy zwrot części należności.

§4 PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal gdzie odbywają się zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

§5 REZYGNACJA Z KURSU

1.Każdy kursant ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w szkole w dowolnym momencie trwania kursu.
2. Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) uczestnika kursu.
3. Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia to 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
4. Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, włączając zajęcia planowane na okres wypowiedzenia.
5. Kursantowi rezygnującemu z udziału w kursie przysługuje prawo do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych podczas trwania zajęć na stronie internetowej szkoły i w innych materiałach reklamowych. W razie braku zgody prosimy o kontakt z p. Magdziarz.
2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich / swojego dziecka / swoich dzieci przez Papaya School do celów związanych z rekrutacją oraz w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy.
6. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuje się do jego respektowania:

(data i podpis) …………………………………………..